DMCA

Thông tin trên website modgame4u.com có mặt ở có trên Internet và thuộc phạm vi công cộng. Nội dung hình ảnh và video nằm trong phạm vi quyền chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

Thông báo Vi phạm Bản quyền

Modgame4u.com đang tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”).

Nếu tài liệu trên website có bản quyền của bạn,bạn cần cung cấp văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê . Các yếu tố trong khiếu nại vi phạm bản quyền:

  • Cung cấp bằng chứng là chủ sở hữu độc quyền.
  • Cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ để chúng tôi liên hệ.
  • Chứng thực rằng việc sử dụng tài liệu vi phạm quyền của bạn.
  • Chữ ký của người có bản quyền.

Gửi thông báo vi phạm qua email modgame4u@gmail.com

Vui lòng chờ trong thời gian 1 – 2 ngày.